Огородніков Віталій Антонович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (2)

1. Огородников В. А. Ресурс пластичности металлов при холодном объемном формоизменении [Текст] : монография / В. А. Огородников, И. А. Деревенько, Л. И. Алиева. - 2016. - 176 с.
2. Огородніков В. А. Механіка процесів холодного пластичного деформування вісесиметричних заготовок з глухим отвором [Текст] : монографія / В. А. Огородніков, І. Ю. Кириця, В. Є. Перлов. - Вінниця : ВНТУ, 2015. – 164 с. - ISBN 978-966-641-217-4.

Навчальні посібники (7)

1. Теоретична механіка. Кінематика [Текст] : конспект лекцій : навчальний посібник / В. А. Огородніков, В. О. Федотов, В. Є. Перлов. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 69 с.
2. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів [Текст] : навчальний посібник / [В. А. Огородніков, В. О. Федотов, О. В. Грушко, А. В. Губанов]. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 120 с.
3. Огородніков В. А. Опір матеріалів [Текст]. Частина 2 : лабораторний практикум / В. А. Огородніков, М. І. Побережний, О. В. Грушко. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 85 с.
4. Теоретична механіка. Динаміка. Самостійна та індивідуальна робота студентів [Текст] : конспект лекцій / В. А. Огородніков, В. О. Федотов, І. Ю. Кириця – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 84 с.
5. Огородніков, В. А. Теоретична механіка. Статика. Організація самостійної роботи студентів [Текст] : навчальний посібник / В. А. Огородніков, В. О. Федотов, О. Д. Панкевич [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 132 с.
6. Огородніков В. А. Опір матеріалів. Розрахунково-графічні завдання з прикладами розрахунків [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / В. А. Огородніков, О. В. Грушко, М. І. Побережний. – Вінниця : ВНТУ, 2003. – 158 с.
7. Огородніков В. А. Опір матеріалів з елементами теорії пластичності [Текст]. Частина 1 : навчальний посібник / В. А. Огородніков, І. О. Сивак, М. В. Бабак. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 100 с.

Патенти (4)

1. Пат. 146962 UA, МПК E01C 11/22. Бордюр універсальний [Текст] / С. В. Павлов, В. А. Огородніков, В. П. Башинський, М. І. Побережний, І. В. Коц (Україна). – № u 2020 06860 ; заявл. 26.10.2020 ; опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13. – 4 с. : кресл.
2. Пат. 140764 UA, МПК E01C 5/06. Бруківка з полімеркомпозиційного матеріалу [Текст] / С. В. Павлов, В. А. Огородніков, І. В. Коц, М. І. Побережний (Україна). – № u 2019 08724 ; заявл. 19.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 4 с. : кресл.
3. Пат. 26810 UA, МПК B21C 1/00. Спосіб виготовлення холоднотягненого дроту [Текст] / В. А. Огородніков, О. Ю. Співак (Україна). - № u200704952 ; заявл. 03.05.2007 ; опубл. 10.10.2007, Бюл. № 16. - 2 с. : кресл.
4. Пат. 14662 UA, МПК B21J 13/02. Штамп для холодного зворотного видавлювання порожнистих виробів типу стакан [Текст] / В. А. Огородніков, І. О. Сивак, І. Ю. Кириця (Україна). - № u200511932 ; заявл. 12.12.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. - 2 с. : кресл.

Статті (35)

1. Огородников В. А. Энергия деформаций автотранспортных средств в условиях дорожно-транспортных происшествий [Текст] / В. А. Огородников, Т. Ф. Архипова, М. В. Кожушаный // Вісник машинобудування та транспорту. – 2020. – № 1. – С. 99-106.
2. Огородніков В. А. Енергія деформації транспортних засобів в умовах дорожньо-транспортних пригод [Електронний ресурс] / В. А. Огородніков, Т. Ф. Архіпова // Наукові праці ВНТУ. – 2020. – № 3. – Режим доступу: https://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/613/579.
3. Штамповка листових заготовок та створення безпечних конструкцій [Текст] / В. А. Огородніков, Т. Ф. Архіпова, В. А. Макаров, С. І. Сухоруков // Вісник машинобудування та транспорту. – 2019. – № 2. – С. 65-71.
4. Грушко О. В. Деформовність маловуглецевого дроту в процесі його багатоступінчастого холодного волочіння [Текст] / О. В. Грушко, В. А. Огородніков, Ю. О. Слободянюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 3. – С. 103-110.
5. Огородніков В. А. Технологічна спадковість в задачах обробки тиском [Текст] / В. А. Огородніков, Т. Ф. Архіпова // Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-технічної конференції "Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти", (присвячена 120-річчю підготовки фахівців з обробки матеріалів тиском в КПІ ім. Ігоря Сікорського). – 2018.
6. Огородніков В. А. Енергія зношування поверхонь тертя деталей машин [Текст] / В. А. Огородников, А. В. Губанов, Л. К. Полищук // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 2. – С. 80-84.
7. Огородников В. А. Экспериментально-расчетная составляющая в механике деформируемых твердых тел [Текст] / В. А. Огородников // Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки : матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції, Вінниця, 17–19 травня 2017 р. : збірник тез доповідей. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – С. 237–239.
8. Огородников В. А. Феменологическая составляющая в механике деформируемых твердых тел [Текст] / В. А. Огородников // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин – основа складова прикладної механіки», Дніпро, 11-13 квітня 2017 р. – Дніпро : НМетАУ, 2017. – С. 21–22.
9. Огородников В. А. Энергетический критерий износа узлов трущихся поверхностей деталей машин [Текст] / В. А. Огородников, Л. К. Полищук, А. В. Губанов // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин – основа складова прикладної механіки», Дніпро, 11-13 квітня 2017 р. – Дніпро : НМетАУ, 2017. – С. 263–264.
10. Огородніков В. А. Оцінювання зносу у сідлово-зчипного пристрою автопоїзду [Текст] / В. А. Огородников, М. С. Гречанюк // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції «Механіка машин – основа складова прикладної механіки». – Дніпро : НМетАУ, 2017. – С. 191–193.
11. Огородніков В. А. Енергетичний критерій зносу сідлово-зчіпного пристрою [Текст] / В. А. Огородніков, М. С. Гречанюк, А. П. Поляков // Вісник машинобудування та транспорту. – 2017. – № 1. – С. 67-76.
12. Огородніков В. А. Пружинування деталі як фактор технологічної спадковості при холодній обробці тиском [Текст] / В. А. Огородніков, Т. Ф. Архіпова // Вісник машинобудування та транспорту. – 2016. – № 1. – С. 73-81.
13. Сивак Р. І. Визначення компонент тензора напружень при немонотонній пластичній деформації [Текст] / Р. І. Сивак, В. А. Огородников, І. О. Сивак // Вісник машинобудування та транспорту. - 2015. - № 1. - С. 111-119.
14. Огородников В. А. Качество заготовок и прогнозирование технологической наследственности в задачах технологической механики [Текст] / В. А. Огородников, Т. Ф. Архипова // Обработка материалов давлением : сб. научных трудов. - Краматорск : ДГМА, 2013. - № 2(35). - С. 70-75.
15. Визначення параметрів розкриття подушок безпеки з врахуванням енергії пластичної деформації елементів конструкцій автомобілів при ДТП [Текст] / В. А. Огородніков, В. П. Байков, В. Б. Кисельов [та ін.] // Вісник Національного транспортного університету. - 2012. - № 26(2). - С. 229-236.
16. Огородников В. А. Моделирование процессов обработки давленим на основе гипотезы о силовом и кинематическом подобии параметров деформирования [Текст] / В. А. Огородников, А. В. Грушко, И. А. Деревенько // Обработка материалов давлением : сб. научных трудов. - Краматорск : ДГМА, 2012. - № 4 (33). - С.46-52.
17. Огородников В. А. Анизотропное пластическое упрочнение цилиндрических заготовок [Текст] / В. А. Огородников, И. А. Деревенько, А. М. Миколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2012. - № 5. - С.14-17.
18. Огородников В. А. Пластичность металлов при объемном напряженном состоянии [Текст] / В. А. Огородников, Л. И. Алиева, И. А. Деревенько // Вісник національного технічного університету України « Київский політехничний інститут». Серія «Машинобудування». - Київ, 2012. - № 64. - С. 201-207.
19. Огородников В. А. Параметры напряженного состояния диаграмм пластичности [Текст] / В. А. Огородников, И. А. Деревенько, Л. И. Алиева // Обработка материалов давлением : сб. научных трудов. - Краматорск : ДГМА, 2011.- № 4(29). - C 10-18.
20. Параметры модели, формирующей карту материала в процесах обработки давлением [Текст] / В. А Огородников, Л. И. Алиева, В. М. Кожушаный, И. А. Деревенько // Обработка материалов давлением : сб. научных трудов. - Краматорск : ДГМА, 2011. - № 1(26). - С. 91-98.
21. Твердость и пластичность термопластов, применяемых в стоматологии / В. А. Огородніков, А. С. Васильчук, Е. В. Солоная, И. А. Деревенько // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія "Технічні науки". - 2011. - Вип. 6. - С. 5-10.
22. Огородніков В. А. Керування технологічною спадковістю при листовому штампуванні з метою підвищення безпеки конструкцій [Текст] / В. А. Огородніков, В. Є. Перлов, С. В. Войтків // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія "Машинобудування". - 2010. - № 60. – С. 133-137.
23. Огородніков В. А. Визначення енергії пластичної деформації елементів конструкцій транспортних засобів і параметрів відкриття подушок безпеки при ДТП [Текст] / В. А. Огородніков, В. Є. Перлов // Збірник наукових праць ВДАУ. - 2009. - № 3. - С. 5-9.
24. Побудова кривої течії матеріалу за границями міцності і текучості [Текст] / О. В. Грушко, В. А. Огородніков, M. I. Побережний, М. П. Єленич // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 6. - С. 90-93.
25. Огородніков В. А. Чутливість арматурної сталі до зміни швидкості деформування [Текст] / В. А. Огородніков, Ю. С. Бікс, В. Є. Перлов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2009. - № 4. - С. 73-76.
26. Огородніков В. А. Чутливісь арматурної сталі до зміни швидкості деформування [Текст] / В. А. Огородніков, Ю. С. Бікс, В. Є. Перлов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. − 2009. − № 4. – С. 73-76.
27. Огородніков В. А. Розробка паспорта фізико-механічних властивостей стоматологічних матеріалів [Текст] / В. А. Огородніков, А. С. Васильчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2008. - № 5. - С. 90-94.
28. Огородніков В. А. Дослідження механічних характеристик арматурної сталі [Текст] / В. А. Огородніков, Ю. С. Бікс // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. - 2008. - № 5. - С. 55-62.
29. Огородніков В. А. Дослідження механічних характеристик арматурної сталі [Текст] / В. А. Огородніков, Ю. С. Бікс // Сучасні технології матеріали та конструкції у будівництві. – 2008.– № 5.– С. 55-62.
30. Діагностування матеріалів для технічних експертиз та процесів обробки металів тиском [Текст] / О. В. Нахайчук, В. А. Огородніков, В. І. Музичук, I. A. Деревенько // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 6. - С. 102-110.
31. Співак О. Ю. Вплив маршрутів волочіння термопарних дротів на їх електрофізичні властивості [Текст] // В. А. Огородніков, О. Ю. Співак // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : тематичний збірник наукових праць. – Краматорськ, 2007.– С.14–18.
32. Огородніков В. А. Вплив термообробки на відновлення запасу пластичності виробу під час формування внутрішнього шліцьового профілю [Текст] / В. А. Огородніков, О. В. Нахайчук, В. І. Музичук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 5. - С. 92-96.
33. Огородніков В. А. Технологія отримання тонких термопарних дротів та оптичні дослідження їх поверхні [Текст] / В. А. Огородніков, О. Ю. Співак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 4. - С. 89-92.
34. Співак О. Ю. Технологія отримання тонких термопарних дротів і оптичні дослідження їх поверхні [Текст] / В. А. Огородніков, О. Ю. Співак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – №4. – С. 89–92.
35. Огородніков В. А. Напружено-деформований стан в процесі формрутворення крутозігнутих колін методом пластичного деформування [Текст] / В. А. Огородніков, О. В. Грушко, В. О. Федотов // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні : тематичний збірник наукових праць. - Краматорськ, 2003. - С. 424-428.

Тези доповідей (9)

1. Огородніков В. А. Вплив схеми напруженого стану на діаграму рекристалізації деформованого металу [Текст] / В. А. Огородніков, Т. Ф. Архіпова // Збірник матеріалів IX Міжнародної науково-технічної конференції "Теоретичні та практичні проблеми в обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти", (присвячена 120-річчю підготовки фахівців з обробки матеріалів тиском в КПІ ім. Ігоря Сікорського). – 2018.
2. Огородніков В. А. Технологічна спадковість в операціях обробки металів тиском [Електронний ресурс] / В. А. Огородніков // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2018/paper/view/5188.
3. Огородников В. А. Энергетический критерий износа узлов трущихся поверхностей деталей машин / В. А. Огородников, Л. К. Полищук, А. В. Губанов //
4. Огородніков В. А. Інтелектуальна гра як спосіб активізації пізнавальної діяльності студентів [Електронний ресурс] / В. А. Огородніков, Т. Ф. Архіпова // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=17&mat=298.
5. Огородніков В. А. Про технологічну спадковість при обробці тиском [Електронний ресурс] / В. А. Огородніков, Т. Ф. Архіпова // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1308.
6. Огородніков В. А. Про технологічну спадковість при обробці тиском [Електронний ресурс] / В. А. Огородніков, Т. Ф. Архіпова // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2016/paper/view/1378.
7. Огородніков, В.А. До питання використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх професійних кадрів [Електронний ресурс] / В.А. Огородніков, Т. Ф. Архіпова // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015), Вінниця, 16-17 квітня 2015 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=8&mat=145
8. Лічман Г. А. Вибір критеріїв деформовності при розрахунках процесів обробки металів тиском [Електронний ресурс] / Г. А. Лічман, В. А. Огородніков // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2015), Вінниця, 16-17 квітня 2015 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=16&mat=150.
9. Огородніков В. А. Задачі на «принцип детектива» у курсі механіки [Текст] / В. А. Огородніков, В. О. Федотов // Проблеми гуманізму і освіти : збірник матеріалів науково-методичної конференції, м. Вінниця, 21-22 травня 2002 р. - 2002. - Т. 2. - С. 123-125.